Vad säger IPCC om kärnkraftens roll för klimatet?

Vi i vänstern och miljörörelsen behöver lyssna bättre på det IPCC säger. De drar många slutsatser som är helt i linje med det vi alltid sagt, t ex i fråga om transporterna. Samtidigt drar de också flera slutsatser om kärnkraftens roll för klimatet, där det är vi som behöver tänka till.

Den här bloggposten samlar 7 slutsatser IPCC drar, som vi borde lyssna på. Den innehåller konsekvent sidhänvisningar för den som vill läsa mer själv.

1. Världen kommer behöva ny kärnkraft också

Påstående: Det finns ingen anledning för världen att bygga ut mer kärnkraft.

IPCC: Mycket av det IPCC skriver om energisystemen handlar om att se över alla de tänkbara framtidsscenarion som utarbetats av forskare världen över. Det fåtal scenarion som har en någorlunda hög sannolikhet att klara 1,5-gradersmålet karakteriseras av en snabb utbyggnad av alla former av teknik som bidrar till att sänka utsläppen, inklusive kärnkraft (s 16).

Orsaken är att det är en mycket genomgripande omställning världen behöver. I en nyckelformulering skriver IPCC så här (s 490, min översättning):

”…för att klara en koncentration av CO2-ekvivalenter på 450 ppm till 2100, kan tillgången till lågutsläppande energi – energi från kärnkraft, solkraft, vindkraft, vattenkraft, bioenergi och fossila resurser med CCS – behöva öka femfaldigt eller mer över de närmaste 40 åren.”

2. Vi behöver alla verktyg

Påstående: Vi kan lika gärna investera allt i sol- och vindkraft. Det ger minst lika mycket resultat som att också bygga ny kärnkraft.

IPCC: I rapporten tar de upp flera tänkbara tekniska begränsningar – inklusive att sluta bygga ny kärnkraft – och drar slutsatsen att var och en av dem skulle göra omställningen betydligt mer kostsam (s 453). Ju högre ambitioner vi har i klimatfrågan, desto större roll spelar det att kunna bygga ut alla sorters teknik (s 451).

Det finns många orsaker till det. Stora delar av kapitel 7 i deras rapport, om energisystemen, handlar om hur alla de lågutsläppande energislagen har sina skalbarhetsproblem (se t ex s 524-537, s 551-554). Notera att de för samma resonemang också åt andra hållet: att inte satsa på sol- och vindkraft skulle också öka kostnaderna, av samma sorts skäl.

3. Kärnkraften har låga kostnader

Påstående: Kärnkraft är oekonomiskt.

IPCC: Deras bild av den samlade forskningen är tvärtom att kärnkraft och landbaserad vindkraft har ungefär samma låga direkta kostnader per kWh (s 541ff och s 1333).

Då räknar de ändå bara på den direkta kostnaden för själva kraftverken. De skriver också att sol- och vindkraft verkar ha högre systemkostnader. Det är t ex kostnader för att balansera svängningarna, hålla en backup av t ex fossilgas som kan rycka in när vädret är som sämst och kostnader för att bygga ut näten (s 534-535, 543).

4. Vi behöver mycket mer el

Påstående: Det räcker att planera för att ersätta dagens elproduktion med sol- och vindkraft.

IPCC: En av orsakerna till att vi behöver alla verktyg vi har och fler därtill, är att världen kommer behöva mycket mer el än idag.

Fortsatt elektrifiering av värmen, industrin och transporterna är ett nyckelmoment i de tänkbara scenarion IPCC sammanställt. Det hänger ihop med att omställningen i elproduktionen ser ut att kunna gå betydligt snabbare än i övriga sektorer. (s 559f)

5. Det går att skala upp kärnkraften

Påstående: Det finns för lite uran för att världen ska kunna bygga ut kärnkraften.

IPCC: Nej, IPCC drar slutsatsen att tillgången på uran inte ser ut att vara något större problem. De konstaterar att det är vanligt att scenariona innehåller dubbelt eller tre gånger så mycket kärnkraft som idag år 2050 (s 559).

6. Kärnkraften har mycket låga utsläpp

Påstående: Egentligen har kärnkraft ganska höga klimatutsläpp.

IPCC: Nej, IPCC visar att kärnkraft tvärtom har mycket låga klimatutsläpp över sin livscykel – lika låga som vindkraft, lägre än solpaneler (s 538ff, s 1331).

7. Det fossila är det större problemet

Påstående: Det fossila förstör kanske klimatet, men kärnkraftsolyckor är också ett stort problem.

IPCC: Rapporten gör en systematiskt genomgång av olycksriskerna med olika energislag. Där drar de slutsatsen att antalet döda per TWh av olyckor förnybara energikällor och kärnkraft har legat på samma sorts låga nivåer, medan alla fossila bränslen är farliga i en helt annan storleksordning (s 550).

Då har de ändå bara räknat olyckor: de riktigt stora konsekvenserna av fossila bränslen handlar om klimatförändringar och luftföroreningar.

En bättre diskussion

Klimatförändringarna är en ny, historisk situation. Vi behöver vara beredda att tänka om där det behövs. Säger FN:s klimatpanel att vi har haft fel i en sakfråga, behöver vi själva ta initiativ till en öppensinnad självprövning.

Det betyder inte att alla gamla argument ska slängas ut genom fönstret. Tvärtom – det handlar om att ta fram dem och fundera på dem i det nya sammanhanget. Det går trots allt att både se problem med kärnkraften och se att den spelar roll för klimatomställningen.

Det vi däremot skulle behöva sluta med är rationaliseringarna. Det var inte av kostnadsskäl folk en gång i tiden blev skeptiska till kärnkraft.

Kan vi börja lyfta fram de saker som faktiskt spelar roll – t ex känslan av att kärnkraften på nåt sätt bryter mot naturlagarna – kan vi få en bättre diskussion som medvetet förhåller sig till klimatförändringarna.

 

Läs fler texter om klimat och kärnkraft >>

Ekoeko 10: Ta rollen som det seriösa klimatpartiet

Vänsterpartiet behöver ta rollen som Sveriges första seriösa klimatparti. Det finns ett stort utrymme där, som Miljöpartiet inte täcker, till skillnad från andra miljöfrågor. Slutrapporten tar flera stora steg åt det hållet.

Vad det skulle kräva av Vänsterpartiet

Ett seriöst klimatparti är ett parti som håller all annan politik inom ramen för en genomförbar klimatbudget. Det kräver något ingen presterat hittills: en uppsättning konkreta förslag som tillsammans skulle sänka Sveriges utsläpp till nära noll.

Det är vad den här ekoeko-processen behöver betyda. Slutrapporten fixade inte det – det saknas framförallt energi – men stakar trots allt ut vägen på flera sätt. Vi kan se till att kongressen fattar beslut om att fortsätta arbetet i de delar där det behövs.

Vi skulle behöva ha som huvudregel att alltid tala just om klimatet i varje allmän miljödiskussion. Det betyder inte att vi slutar tycka saker om andra miljöfrågor, eller att analysen är att klimatet det enda som är relevant, utan det handlar om att medvetet bestämma vad Vänsterpartiets roll ska vara.

Den dag IPCC släpper en ny rapport, ska det vara naturligt att fråga just Vänsterpartiet om kommentarer på den.

För att ta den rollen behöver vi hitta ett bra språk för att kunna prata klimatomställning som ett av de teman som knyter ihop all vänsterpolitik. Det behövs ett fåtal principer och förslag som identifierar vänsterns klimatlinje. De behöver sedan kunna knytas in från andra frågor, så att det är enkelt att knyta omställningen till att från arbetslöshet till progressiva skatter eller landsbygdsfrågor.

(Det betyder inte att vi ska pusha klimatfrågor på vem som helst hela tiden. Det vi kan göra är inte i första hand att ”få fler att förstå allvaret”. Däremot kan vi spela en stor roll i att låta fler att hitta omställningsförslag de gillar och känner sig hemma med.)

Kan vi ta den rollen, skulle det stärka både klimatrörelsen och Vänsterpartiet. Det skulle öppna för en utveckling där rörelsen får fler avsändare, så att den kan tala till fler.

Vänsterpartiets roll i omställningen

Klimatfrågan ses fortfarande som en lite abstrakt politisk fråga. Det kommer att förändras med tiden. Klimatfrågan kommer successivt bli något annat och större än ”en miljöfråga”. Det är ett nytt politiskt fält där Vänsterpartiet kan vara den som driver den definierande, konsekventa linje andra partier jämförs emot.

Vi borde ta den rollen, för att det skulle vara bra för omställningen. Till skillnad från många andra, är Vänsterpartiet ett parti som förmår stärka en rörelse utan att behöva ta över. Vi gjorde det i EMU-folkomröstningen, vi gör det i det antirasistiska arbetet.

Vi skulle behöva göra samma sorts arbete här, för att lägga grunden för en politiskt bred och samtidigt radikal klimatomställning. Det skulle kräva en del av oss – framförallt att vi är beredda till en ordentlig självprövning i klimatfrågorna – men en klok strategi skulle kunna betyda mycket för hur spelplanen ser ut i Sveriges klimatdebatt.

– – –
Med det är det dags att avsluta den här serien blogginlägg. För den som vill läsa allt samlat, har jag samlat hela serien i en pdf. Alla kommentarer är som alltid högst välkomna!

Till första delen i serien >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 9: Se upp med de stora orden

I förra inlägget försökte jag beskriva en problematisk rollfördelning i Vänsterpartiet, där vi klimat- och miljöengagerade får hantera de frågorna i snäv mening, så länge det inte behöver spela så stor roll för resten av partiet.

En annan konsekvens av den rollfördelningen har varit att det varit fritt fram att använda stora ord och höga målsättningar, så länge de konkreta förslagen inte är för radikala. Det syns också i slutrapporten. Framförallt del 1 och 2 innehåller skrivningar som det inte finns täckning för i de konkreta förslag i del 3.

 • Rapporten skriver om hur vi först borde fastställa ekonomins ”optimala storlek”, och sedan fördela samhällets resurser. Däremot följs det aldrig upp med några konkreta mekanismer, eller ens ett svar på vilken sorts enhet den storleken ska mätas i. Vi håller fram en ny, stor princip, som vi sedan inte kan svara på hur den ska tillämpas.
 • Ett av kapitlen i analysen slår fast att kapitalet är oförmöget att lösa miljöproblem utan att skapa nya ”metaboliska revor”. Tanken är att ett socialistiskt samhälle skulle kunna lösa frågorna elegantare, mer fullständigt. Det ligger säkert en del i det, men matchas inte av konkreta, eleganta svar på hur vi skulle ha gjort istället i del 3. Tvärtom förespråkar vi själva också klumpiga lösningar som CCS, för att det behövs. Miljöproblemen är inte bara är ett resultat av att kapitalet vägrar bryr sig, utan ett socialistiskt samhälle skulle också få kämpa med att utveckla hållbara jordbruk.
 • Hittills har Vänsterpartiets energipolitik framförallt handlat om att ersätta kärnkraften (60 TWh). Slutrapporten sätter upp målet att Sverige också ska fasa ut allt det fossila (180 TWh) till år 2040. Det ställer en lång rad nya frågor om hur det ska fungera konkret, där de gamla svaren inte längre räcker. Slutrapporten saknar helt svar på det, trots att det är uppenbart att siffrorna inte går ihop.

Det är tre typexempel: vi har vant oss vi att vara radikala i fluffet istället för i förslagen. Kanske är det symptomatiskt för klimatfrågan: så mycket som behöver göras, så enkelt att känna att det är politiskt omöjligt.

Vi behöver bli större än så. Vi behöver hitta ett läge däremellan, där ord och förslag går ihop i en radikalitet vi kan stå för fullt ut. Politiken är tom om den håller fram mål och principer som inte är på riktigt.

Kanske är det till och med tvärtom vi vill ha det: att vi tar fram förslag som är radikala i sak, samtidigt som de går att prata om som sunt förnuft. Vinster i välfärden är ett bra exempel på det.

Radikalism i ord istället för i sak?

Radikalismen i ord riskerar att täcka över bristen på radikalitet i sak. Den ger en känsla av att vi ”egentligen” är på banan och har alla lösningarna, utan att det stämmer. Det syns i form av en återkommande överskattning i Vänsterpartiet av hur skarp vår miljöpolitik har varit, som står i tydlig kontrast till de försiktiga förslag vi haft.

Radikalismen i fluff är kanske tänkt att vara bättre än ingenting, men står i praktiken snarast i vägen för den självprövning vi behöver. Hade vi haft en klar bild av hur långt vi har kvar, hade det varit lättare att förändra politiken i sak.

Ett liknande problem syns ofta i drömmen om det alternativa samhället – det resurssnåla lokalsamhället där vi inte förbrukar mer än vi absolut måste. Den sortens visioner kan vara bra om det driver fram konkreta förslag, men det blir lätt tvärtom. Istället får vi en dynamik där folk känner sig hemma med att de är för en radikal omställning, tills det är dags att lägga konkreta förslag. Då blir det tydligt att alla vet att det är svårt som attan att hitta ett bredare väljarstöd för radikala svångremmar, så fort det kommer utanför ritningsrummet.

Resultatet blir att vi vaggar oss själva till ro med att vi rent hypotetiskt skulle vara för ett helt alternativt samhälle. På det sättet slipper vi ta tag i den den krassa strategidiskussion som behövs om hur omställningen faktiskt skulle kunna se ut. Genom att tänka i visioner istället för konkreta förslag, slipper vi också syna våra egna antaganden – räcker de där visionerna ens om de skulle genomföras?

Jämför vi visionerna i slutrapportens första del med de konkreta förslagen i den tredje delen, syns det hur mycket svårare det är att faktiskt förändra samhället än att slänga fram lösa visioner.

Det ska samtidigt sägas att det finns en hel del bra resonemang kring hur vi kan vara klokt radikala i slutrapporten. För det mesta tycker jag att del 3 hittar en bra balans av det pragmatiska och det radikala. Problemet är att vi lätt låtsas för oss själva att vi har mycket mer radikala förslag än vi faktiskt lägger fram.

Som i hela den här serien, vill jag ta upp de kvarvarande knepigheterna i en rapport som på det stora hela är full av steg framåt. Att jag är lite hård mot slutrapporten här beror på att de stora orden utan uppbackning är en gammal dålig vana, som vi behöver identifiera som ett problem för att kunna ta oss ur. Det tror jag vi kommer bli bättre på framöver.

Del 10 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 8: Bryt rollfördelningen

Så länge jag har varit med i partiet har diskussionen om ”miljöfrågan” hängt upp sig på samma mekanism. Engagemanget för frågorna har framförallt funnits i en miljöfalang, som legat på för att få Vänsterpartiet att profilera sig mer i de frågorna. Det trycket har haft växlande framgångar, men alltid möts av skepsis i stora delar av partiet.

Utfallet har följt ett tydligt mönster. Lite hårddraget går det att säga att vi engagerade fått fritt spelrum i miljöfrågorna, villkorat med att det inte ställer till bekymmer för resten av partiet.

Det är usel rollfördelning som vi behöver bryta. Hela partiet behöver vara sätta ner foten i klimat- och miljöfrågorna, så att hela partiet sedan kan driva dem. Förhoppningsvis blir processen kring ekoeko-rapporten, och det punktprogram som ska antas på kongressen i maj 2016, precis det.

En konsekvens av den rollfördelningen har varit en ständig diskussion om hur mycket vi ska betona miljöpolitik, ”hur gröna vi ska vara”, istället för vilken politik vi ska ha.

Vi miljöentusiaster har hållit enad front för att få tryck, trots att vi drar åt ganska olika håll. Det har aldrig fungerat särskilt bra. Andra i partiet har upplevt att det finns för mycket idealism, subkultur eller högtflygande radikalism i miljöfalangen. Därför har de tänkt att det är bättre att hålla dem kort än att riskera att det där blir hela Vänsterpartiets framtoning.

Det är ett skäl till att vi behöver lägga den gamla skiljelinjen bakom oss, och fråga oss vilka vi vill att Vänsterpartiet ska vara i klimat- och miljöfrågorna. Överlag tycker jag vi löser ut det ganska bra i del 1 i slutrapporten, och jag har försökt visa några tämkbara sätt att utveckla det i den här bloggserien.

Vi behöver diskutera sakfrågorna

Ett annat skäl är att det står helt avgörande saker på spel i sak. Det räcker inte att vilja väl i klimat- och miiljöfrågorna – det måste bli bra i sak också. Att vi trampade så djupt i klaveret i frågorna om bioteknik, och därför varit med och försvårat utvecklingen av de nya växter världen behöver för sin omställning, hängde ihop med att vi saknade en kritisk diskussion om vilken linje vi hade egentligen.

Samma sak i energifrågorna. Att vi i årtionden prioriterade stängd kärnkraft först, istället för klimatförändringarna, gjorde att vi satte tryck i fel riktning. Det tydligaste exemplet är att vi länge förespråkade fossilgas som ett sätt att ersätta kärnkraften.

Klimatfrågan slog igenom stort kring 1990, men det är först nu 2015 som vi börjar se över vad som händer om vi istället prioriterar att fasa ut det fossila. Det är en konsekvens av att vi diskuterade ”hur grönt” Vänsterpartiet ska vara, istället för vad det ska betyda i sak.

Diskussionen ”för eller emot” miljöfrågor bygger på att det redan finns en given uppsättning kloka strategier som det bara är att lyfta högre. Så är det tyvärr inte.

Huvudorsaken till att frågorna inte prioriterats mer av Vänsterpartiet, är att vi som hållit på med dem inte har utvecklat förslag som är starka nog. Många gånger har ”mer miljöpolitik” i Vänsterpartiet betytt ”mer av de förslag miljörörelsen brukar driva”.

Kan vi ta fram analyser, förslag, språk och strategier som är större än det – som är gjorda för vänstern – kommer vi ha helt andra möjligheter att samla partiet i klimat- och miljöfrågor. Slutrapporten tar flera sådana steg framåt. Vi behöver fortsätta i den riktningen: dra fram sakfråga efter sakfråga och resonera kring hur vi får fram bra, konkreta förslag utifrån grundprinciperna.

Del 9 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 7: Välj gemensamma förslag klokt

Vi vann inte EMU-folkomröstningen genom att varje grupp satt och föreslog sitt eget alternativa penningsystem. Det fanns en given uppgift: att gå och rösta nej. I klimatfrågan behöver vi konstruera den gemensamma uppgiften själva.

De gånger trycket i klimatfrågorna är starkt, ska det vara tydligt hur de politiska partierna ska växla in det till konkret omställning. Därför behöver vi ett par förslag som

 • är konkreta och praktiskt genomförbara
 • har stora, direkta effekter på utsläppen
 • går att argumentera för från vitt skilda perspektiv

Varje del i rörelsen kan förstås ha sina egna hjärteförslag också. Det kommer behövas. Det kan vara förslag som inte alls matchar kraven ovan, men däremot illustrerar en linje. Ett exempel är att vi i vänstern behöver lyfta fram höjda skatter för de rika med klimatargument.

Skulle varje avsändare däremot bara ha en helt egen uppsättning förslag, och de inte är kompatibla med varandra, står vi svaga tillsammans. Vi behöver se till att nånting händer varje gång vi får momentum, och att de förändringarna betyder mycket för utsläppen. Därför behöver vi tänka längre än till vilka förslag som känns bäst att prata om i våra närmaste målgrupper.

Ett konkret exempel är införandet av en klimatbudget a la Storbritannien. Det var ett bra sånt krav, som var både radikalt och möjligt att driva från olika perspektiv. Det håller på att genomföras i Sverige just nu. Det har i och för sig inte ”stora, direkta effekter på utsläppen” i sig – men det finns en god chans att det tvingar alla riksdagspartier att höja ribban och bli mycket mer konkreta i klimatpolitiken.

Sveriges Riksdag

Miljömålsberedningen håller på att ta fram ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk, som förhoppningsvis leder till beslut i riksdagen om ett år eller två (foto: Johannes Jansson)

Här är fyra idéer till gemensamma förslag:

1. Bygg ut den fossilfria energin

Omställningen står och faller med energifrågorna. Det fattas mycket stora mängder fossilfri energi för att få ihop ekvationen, också i ett land som Sverige. Huvudproblemet är inte att hitta ställen där det går att fasa ut det fossila, utan att ta fram den nya energi som ska ersätta den gamla.

Går det att knyta ihop partierna i det övergripande målet, kan de sedan vara produktivt oense om hur mycket vi ska satsa på respektive energislag. Miljöpartiet kan dra åt sol- och vindkraft, Socialdemokraterna kan dra åt bioenergi och ny vattenkraft, Moderaterna kan dra åt ny kärnkraft. Förutsättningen för att det ska fungera är att alla accepterar att Sveriges framtida energimix kommer innehålla hela det paketet.

2. Elektrifiera transporterna

Ska vi ha en chans att närma oss nollutsläpp, ser det ut som att vägtrafiken i huvudsak behöver gå på elektricitet. Bioenergin kommer behövas till annat. Det betyder stora satsningar på både batteridrivna elbilar och en elektrifiering av själva vägnätet. Totalt handlar det om säg 15-20 TWh elektricitet.

Högern kan prata om det som framtiden för bilismen, vi kan prata om det som slutet för förbränningsmotorn. Högern kan säga att det är ett förslag för ett individualistiskt samhälle, vi kan säga att det är en av de stora gemensamma infrastrukturinvesteringar vi behöver.

Dragkampen om hur mycket bil och lastbil som ska köras i Sverige kommer fortsätta. Oberoende av det kommer vi behöva en radikal elektrifiering av transporterna.

3. Elektrifiera industrin

En av orsakerna till att Sveriges fossilberoende sjönk drastiskt på 1980-talet var att stora delar av industrin gick över från olja till el. Det finns fortfarande en del att göra där.

Fossil energi i Sverige 2

Sverige gick från 300 TWh till 200 TWh fossilberoende på 1980-talet.

Omkring 20 TWh av Sveriges fossilberoende är idag vanlig energianvändning i industrin, som i stort borde kunna elektrifieras. På lång sikt borde vi också försöka elektrifiera stålproduktionen, som idag förbrukar 12 TWh koks.

Framförallt förbrukar industrin 55 TWh bioenergi, i första hand i massa- och pappersindustrin. Ska vi komma ner i nära noll-utsläpp, behöver vi allt eftersom ersätta mycket av det med elektricitet för att frigöra bioenergin till annat. Till exempel behövs det för att göra bioplaster, driva fartyg och blandas i flygbränsle. Ju mer radikal omställning vi vill se, desto mer är bioenergi en bristvara.

Därför skulle det behövas en bred politisk överenskommelse som går ut på att Sverige ska vara ett land med en stark exportindustri byggd på elektricitet, inte fossila bränslen.

Vi skulle kunna prata om det som att säkra industriarbeten och att Sverige ska vara ett land som exporterar hållbara produkter världen behöver. Högern kan prata om det som att ge företagen goda och långsiktigt stabila förutsättningar att växa.

4. Konsekventa klimatskatter

”Förorenaren betalar” är en princip som vunnit bred legitimitet. Alla accepterar tanken att CO2-skatter behövs. Hos högern är det en berättelse om hur bra marknader kan fungera. Hos oss är det en berättelse om hur avgörande politiken är.

Vi behöver medvetet frigöra klimatskatterna från kulturkopplingarna, och göra det till en fråga av samma sort som alkoholskatten. Det var högerns paradfråga i massor av år att folk förstås skulle få supa fritt från sosseregleringar, tills Anders Borg en dag sade att folk ska arbeta och inte supa och röka. Då visade det sig plötsligt enkelt för Moderaterna att samla sig kring den linjen.

Konsekventa klimatskatter är en franing som gör det enkelt: Det finns utsläpp, de matchar vi mot skatter vi så gott det går, slut på diskussionen. Det är förstås ingen trollformel, men det är ett sätt att minimera motståndet.

– – –

Det där är några idéer. Det kan mycket väl finnas andra som är bättre.

Allt vi säger ska förstås inte passa för breda överenskommelser. Det kommer vara viktigt att vänstern också pratar om sånt som gratis kollektivtrafik och förkortad arbetstid. Förhoppningsvis kommer det från och till uppstå politiska situationer där den sortens radikalare krav kan drivas igenom.

Däremot räcker inte det. Klimatrörelsen behöver alltid ha en uppsättning väl genomtänkta, politiskt breda huvudförslag som går att hålla fram den dag det finns tryck på nya åtgärder.

Del 8 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 6: Släpp svångremsentusiasmen

 

Många misstänker att den gröna rörelsen mest haussar klimatfrågan för att det är ett tillfälle att försöka påtvinga samhället sina värderingar och sin livsstil. De är tyvärr inte helt ute och cyklar.

Det är en återkommande käpphäst i den gröna rörelsen att en teknisk omställning inte skulle vara en lösning ”på riktigt” – det enda som verkligen duger är förändringar till en asketisk livsstil.

Den linjen kommer inte ur studier av forskningen. Jag tror att den kommer ur att se två saker:

 • att en del människor driver stora utsläpp, ofta utan att ens få särskilt mycket bättre liv av det
 • att en del företag pratar tekniska omställningar på låtsas, för att undvika den radikala klimatkritik som behövs.

Båda de sakerna är helt riktiga, och det är begripligt att det leder till att vilja lyfta fram svångremmar systematiskt. Däremot är det inte ett bra svar.

Ett problem är att svångremmar riskerar att dra uppmärksamhet från de mest radikala förändringarna. Asketism må vara radikalt moraliskt, men så snart du börjar räkna krasst på utsläppen syns det att tekniska lösningar kan spela mycket större roll. Asketism kan kanske halvera utsläppen, men aldrig få ner dem nära noll.

Det betyder inte att svångremmar är poänglösa. Vi har långt kvar till tekniska lösningar på många områden. Ju mer vi kan sänka trycket där utsläppen är som högst, desto bättre för både klimat och miljö.

Däremot finns det ett annat, högst reellt problem: svångremmar är politiskt begränsat som verktyg. Den forskning kring klimatpsykologi som vuxit fram på senare år talar för att det där stora värderingsskiftet – från status och materialism till grön idealism – aldrig kommer hända. Vi kommer behöva möta människor där de är. Den omställning som är möjlig, är den som kan genomföras med ungefär de värderingar som redan finns.

Det är inte en orimlig linje att dra slutsatsen att vi inte ska använda miljöskatter särskilt mycket, som jag tolkar en del av reservationerna till slutrapporterna. Svårigheten med det är att svara på hur vi ska göra istället. Vi kommer behöva alla verktyg för att ha en rimlig chans att nå några radikala mål.

Själv tror jag att slutrapporten hamnar principiellt rätt: att säga att miljöskatter behövs, men också betona begränsningarna i det. Däremot tror jag att vi hade kunnat utforma dem bättre, för att få fram politiskt starkare förslag.

Här är fem förslag på hur vi kan hålla asketismen på armlängds avstånd:

 1. Betona att det handlar om en omställning. Det är ett praktiskt problem. Den har en början och ett slut. Under en begränsad period behöver vi hålla tillbaka på förbrukningen av en del saker.
 2. Skilj ut ett par saker, istället för att prata om allt. Sikta till exempel på nötkött och flyg – två ställen där vi helt saknar tekniska lösningar just nu. Välj medvetet och gör det smalt.
 3. Knyt det till klimatet. Prata inte om hälsa, djurrätt eller hur gott det är med vego. Det är inte bonusargument, utan goda skäl att tro att du drivs av andra värderingar än målgruppen.
 4. Idealisera aldrig svångremmen. Säg inte att samhället kommer kännas bättre för att alla tvingas resa 10 minuter extra varje morgon. Att acceptera lite besk medicin är en sak, att låtsas att det är gott är en annan.
 5. Jobba på det tekniska. Den som står för höjd bensinskatt, behöver samtidigt vara i frontlinjen för att utveckla elbilar.

Det är fortfarande helt OK att föredra en dos asketism i sitt liv. Däremot behöver vi medvetet se till att skilja på det och klimatrörelsen. Klimatrörelsen ska vara för alla.

Del 7 >>

Alla inlägg i serien >>

Ekoeko 5: Fast mark i forskningen

jordbruk

Vänstern behöver en politik som står med båda fötterna i forskningen – i jordbruksfrågorna precis som överallt annars. (Foto: Ed Gregory)

Ett annat av de problem vi behöver ta tag i är miljörörelsen inte alltid kollar en bra story mot forskningen. Vi har själva hamnat fel här och där. Ett par exempel:

Bioteknik: I frågorna om bioteknik har vi hamnat på fel sida om ett starkt konsensus i forskningen. Trots att de nya växterna betyder mycket för klimatet och miljön, ställde vi oss principiellt negativa till dem på ett sätt som helt saknar stöd i forskningen. Vi borde tvärtom skilja på biotekniken och dess storföretag, precis som vi skiljer på programmering och Microsoft.

Ekojordbruk: Ekologiskt jordbruk är en viktig experimentverkstad, men vänstern borde också ha en kritisk udd här. Ekoregelverket är i första hand konstruerat som ett sätt att marknadsföra ”naturlighet”. Därför är det långt ifrån samma sak som hållbart jordbruk. Från ett miljöperspektiv finns det inte bara fördelar utan också stora nackdelar med ekojordbruket.

Rädsla för maten: Vi är ibland med och sprider rädslan för hälsoproblem av bekämpningsmedel i maten, utan stöd i forskningen. Det är djupt etiskt tvivelaktigt, eftersom det bland annat pressar fattiga småbarnsföräldrar att oroa sig för fel saker. Världen är full av högst verkliga och mätbara problem med farliga ämnen – hos frisörer, på plantager, i fabriker – vi kan prata om istället.

Det finns ingen anledning för Vänsterpartiet att ge sig in den sortens spekulationer. Det drar uppmärksamhet från de problem som vi vet att det finns ett tydligt forskningsstöd för. Förr eller senare kommer det också straffa sig politiskt.

Att ta tag i det skulle både ge bättre politik i sak och på sikt bygga ett starkare förtroende för att vi har på fötterna.

Del 6 >>

Alla inlägg i serien >>