Kongressmotion: Vänsterpartiet & tekniken

Har knåpat på en motion om teknikpolitik till Vänsterpartiets kongress, som är i januari 2012. Det är tankegångar jag haft ganska länge, men inte riktigt gjort något med. Det vore kul om fler vänsterpartister ville kika på den, föreslå kloka saker och skriva under! Vore kul om vi kunde bli ett gäng som undertecknar. Har lagt upp texten på en padda här:

http://openetherpad.org/sYfHhnXzmu

Motionsstopp är redan den 5 oktober. Lagom till att jag fått ihop texten fick jag också ett tips om en liknande motion från vänsterpartister i Landskrona. Ska diskutera med dem – ju fler desto bättre kanske?

Uppdatering: Paddan kraschade utan förvarning, innan jag samlat in alla namnen 😦 Har återskapat motionen, men jag tror det är två personer som saknas som undertecknare. Eftersom deadline är ikväll har jag skickat in den ändå – hoppas det är OK? Så här ser den ut:

– – – – –

Ta fram en övergripande teknikpolitik!

Det är inte en slump att det uppstått mycket debatter om nätet de senaste åren. Den tekniska utvecklingen ställer oss inför ett antal historiska vägval just nu, och vilka strukturer och principer som blir vägledande kommer få betydelse för lång tid framöver. Politiskt går det att jämföra med den period då stadsplaneringen prioriterade biltrafiken först: efter att biltrafiken väl byggts in i hjärtat av städerna har det varit mycket svårt att vända utvecklingen, trots att problemen är uppenbara.

Av samma skäl som det hade behövts skissas på altenativ under den perioden, vill vi att Vänsterpartiet tar fram en genomtänkt helhetspolitik för en demokratisk teknikutveckling. Vi behöver möta problemet med att företag som Microsoft och Google försöker bygga strukturer och standarder där vi är fastlåsta.

Än så länge är det politiska läget ganska öppet. Problemen med t ex stängd programvara eller sluten forskning drabbar även en del företag, och länder som Kina och Indien har öppet motsatt sig handelsavtal som Acta. Till och med en konservativ tidning som The Economist kan leverara radikal patentkritik.

På flera sätt har vi också tekniken på vår sida. Friare former för teknikutvecklingen har visat sig så mycket effektivare än de stängda att det på en rad fronter underminerat storföretagens ställning. Det finns alltså starka skäl för både optimism och pessimism.

Framförallt är det teknikfrågor kopplade till information i bred mening vi tänker på: patent, nätstrukturer, programkod, forskningsresultat. Där finns det många poänger att plocka på hur dagens kapitalistiska strukturer hämmar utvecklingen.

 • Ett läkemedel som skyddar mot förtidig födsel patenteras i efterhand och priset för en kur höjs från 1000 kronor till 400 000 kronor
 • Jordbrukare i Indien tvingas betala dyrt för patenterat utsäde från bolag som Monsanto
 • Användare av Apples iPhone upptäcker att deras telefon i hemlighet bygger register över var de befinner sig
 • Facebook och Apples appstore har en så stark ställning att deras godtyckliga censurregler är ett reellt problem
 • Trots den klimatkatastrof vi står inför kan sol- och vindkraftsteknik inte användas fritt, utan patenteras rutinmässigt
 • Forskningen på t ex AI hämmas av att mycket av källkoden inte är fri utan inlåst hos företag som Sony

Vänsterpartiet har varit ganska bra på att lyfta en del av de här frågorna, men det behövs ett helhetsgrepp för att kunna göra det konsekvent. Poängen är förstås inte att teknik skulle vara vår nya profilfråga nummer ett. Däremot skulle vi kunna lägga fram fler teknikpolitiska förslag än idag i t ex välfärds-, miljö- och utbildningsfrågorna. Det går att göra en hel del också i kommunalpolitiken.

Vänsterpartiets roll är att vara med och synliggöra konflikterna med storföretagen, och stå upp för folks rättigheter, också när det gäller läkemedelsbolag, Monsanto eller Facebook. Vi behöver också vara det parti som tydligast tar sig an de långsiktiga framtidsfrågorna. För att fylla den rollen behöver vi en genomtänkt teknikpolitik, med både principiella ställningstaganden och konkreta förslag.

Vi yrkar
att Vänsterpartiet tar fram en övergripande teknikpolitik

Mikael von Knorring (Hammarby-Skarpnäck)
Jöran Fagerlund (Angered)
Jesper Berglund (Falkenberg)
Stefan Kangas (Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön)
Jonas Danielsson (Malmö)
Fredrich Legnemark (Borås)
Greger Hammarin (Malmö)

Annonser

Vänsterförbundet i Finland om IT

Vänsterpartiets syskonparti Finland, Vänsterförbundet, har precis som vi hållit på med frågorna om fri programvara. Nu har jag fått tag på en hastigt översatt del av deras politiska målprogram, som behandlar informationssamhället och upphovsrättsliga frågor. Den officiella översättningen är inte klar än.

Texten handlar framförallt om frågorna kring fri programvara, och duckar i princip helt fildelningsdebatten. Vad jag förstått av de jag talat med så har vare sig fildelningen eller integritetsfrågorna i stort alls fått samma utrymme som i Sverige.

Ett ställningstagande där de ligger före oss är att de vill att det offentliga ska stödja utbredningen av trådlösa nätverk.Finska SJ är redan i full gång att bygga ut öppna trådlösa nätverk på tågen, och den kommmunpolitkker som vill ha inspiration kan se till Uleåborg. I båda de fallen är nätverken just öppna, och jag tror det är bra att vara noga med det – både för att det är bekvämt och för att det stärker anonymitetsskyddet.

Lite mer skeptisk är jag till att inrätta en ”avgiftsfri telefonservice” som alternativ till offentliga internettjänster. Det vore i och för sig intressant att höra mer om hur tankarna gått, men är det inte bättre att satsa pengarna på t ex biblioteksdatorer, hjälp för gamla att lära sig använda nätet och lättanvända gränssnitt? Att bygga upp nya telefontjänster för ärenden där de inte kommer behövas om 20 år verkar lite som en återvändsgränd. Det påminner om det utbredda felslutet att bankerna ”lurar oss på service” genom att se till att vi skriver in siffrorna själva, utan att någon behöver göra dubbelarbete i kassan. Vi vill spara arbete, för att korta arbetstiden eller göra mer meningsfulla saker! Fast visst – det går att argumentera för att det sparar tid att ge folk hjälp per telefon, åtminstone om den är riktad till de som faktiskt inte kan använda nätet.

Hur som helst är det kul att se att frågorna får så pass stor uppmärksamhet i deras program. Vänsterpartiet skulle också behöva en samlad text med ställningstaganden i nät-/IT-/teknikfrågor!
– – – – –

Mot ett jämlikt och öppet informationssamhälle

Vi bör bygga ett informationssamhälle som är öppet för alla, istället för att producera nya former av samhälleliga indelningar. De möjligheter som internet och nya teknologier för med sig bör användas för att öka människors frihet, inte för att stärka den kontroll som riktas mot medborgarna. Den kapitalistiska utveckling där företag använder sig av immaterialrättigheter för att avgränsa intellektuellt kapital för egen användning och samtidigt begränsar det, måste vändas i en annan riktning.

Förnyandet av upphovsrättsreglementen måste betraktas i separata delar. Till exempel skiljer sig programvara, undervisningsmaterial och olika typer av kulturella verk så mycket från varandra att den nuvarande principen om en gemensam modell inte är motiverad. Kännedomen om olika typer av modeller med öppen licens (Copyleft, Creative Commons) måste utökas och man bör uppmuntra till användning av dem. Utvecklingen bör styras mot nya typer av socialt rättvisa finansieringsmodeller, som tryggar såväl samhällets som arbetstagarens rättigheter.

Mjukvarupatent skapar hinder för en utveckling av programvaruindustrin. I Finlands nuvarande patentlagstiftning samt i det europeiska patentavtalet (EPC) är det förbjudet att patentera datorprogram, matematiska metoder, algoritmer och affärsverksamhetsidéer. Det står klart att patentering av dessa inte skulle främja kreativt arbete och innovationer, utan tvärtom, förhindra dem. Såväl på nationell som på EU-nivå måste arbete utföras för att mjukvarupatenter inte skall tillåtas.

 • Den som utför ett kreativt arbete bör själv kunna bestämma om användning och kommersiell exploatering av arbetet.
 • Rundradions finansiering bör tryggas i lag genom insamling av skattemedel för en särskild stiftelse.
 • Radiofrekvenserna är en begränsad gemensam egendom. På olika områden bör det tryggas kanaler för medborgarradio och TV-verksamhet.
 • De offentliga internetförbindelsernas tillgänglighet bör tryggas och deras användbarhet förbättras. För att trygga tillgången till jämlik service bör en avgiftsfri telefonservice grundas.
 • Vid anförskaffning av offentliga informationssystem måste man kräva överlåtelse av skräddarsydda systems källkodsrättigheter till beställaren för att garantera oberoende från leverantörer
 • För utökad integration mellan olika system och för att erbjuda öppen data bör man kräva öppna, dokumenterade gränssnitt. Öppna standarder bör användas för överföring och lagrande av information.
 • Helhetskostnader på lång sikt bör undersökas i högre grad, genom att övergå till lösningar med öppen källkod kan man uppnå stora besparingar exempelvis i fråga om kontorsprogram och serverplattformlösningar.
 • Den offentliga förvaltningen bör stöda en utvidgning av det trådlösa nätverket genom att grunda fler öppna stödstationer i offentliga utrymmen.
 • Glesbygdsområdenas kommunikationsmöjligheter bör tryggas genom att stöda lokala nätverkskollektiv och byggandet av ljusfibernätverk
 • Kommunerna bör använda sig av bland annat de modeller som KuntaIT-projektet producerat och utveckla informationsutbytet mellan kommuner i fråga om ibruktagande och utveckling av operativsystem. Beställningsvillkoren för systemen bör möjliggöra spridning av de bästa praxiserna och användning över kommungränserna.
 • Inom den offentliga sektorn måste man synliggöra de gömda och för samhället betydande kostnader som tillkommer av licenskostnader för programvara
 • I skolor och undervisningsinrättningar måste man jämlikt ge undervisning om öppna alternativ (Linux, Open Office)
 • Informationsteknologiundervisningens uppgift bör vara att motverka könsbetingade praktiker i fråga om användning av informationsteknologi, så att båda könen skall ha lika goda färdigheter och lika gott självförtroende att agera i informationsamhället.
 • Resultaten av forskning och utvecklingsarbete som stötts med offentliga medel bör vara offentliga. Även innehållet i undervisningsböcker och annat undervisningsmaterial från lågstadiet till universitett bör vara öppet licenserade.
 • Man bör motverka den lobbying som multinationella företag utför på EU-nivå till förmån för mjukvarupatent och kräva konsekvens i utfärdandet av patent, för att trygga jämlika verksamhetsförutsättningar för olika mjukvaruprojekt med öppen källkod som producerats kollektivt eller av små- och medelstora företag

Integritetspolicy för elever

Ett av de verktyg Vänsterpartiet kan använda i nätfrågorna är lokalpolitiken. I många kommuner har vi t ex skrivit motioner om fri programvara, och det med framgång på många håll. En annan fråga vi skulle kunna väcka är kravet på att skolorna ska ha en tydlig integritetspolicy, som ger eleverna starka rättigheter. Det är också ett krav som kan drivas elevfackligt.

Här är en skiss på hur en sådan integritespolicy skulle kunna se ut, för att visa vilka frågor som väcks och ge förslag på linjer. Det är antagligen bäst att kommunen låter de enskilda skolorna formulera sin egen policy, men ska vi lägga motioner i kommunfullmäktige behöver vi ju veta vad vi är ute efter.

– – – – –

Integritetspolicy för skolans elever

Elevernas skåp ska inte öppnas utan deras godkännande. Samma princip gäller andra personliga tillhörigheter. Skolan ska till exempel undvika att läsa upphittade anteckningar, eller gå igenom information i telefoner.

Skolans datorer ska hanteras efter samma principer som brevhemligheten. Användningen av datorer och nätuppkoppling ska inte övervakas, och information om den ska inte lagras utanför den enskilde elevens kontroll, mer än vad som är tekniskt nödvändigt. Ingen ska få tillgång till en elevs lagrade information utan dennas godkännande. Det ska vara möjligt att koppla upp sig utan personlig inloggning.

Nättrafiken ska inte filtreras, med undantag för det samarbete många operatörer har med svensk polis för att blockera bilder på sexuella övergrepp mot barn.

Skolans elever ska ha goda möjligheter att utanför lektionstid använda datorer och nätuppkoppling för såväl skolarbete som sina egna intressen. Ingen ska fråntas sin möjlighet att använda datorerna eller nätuppkopplingen.

Alla ska kunna använda skolans lokaler. Förekommer det datoranvändning som skapar en oacceptabel situation för andra i skolan, ska skolan ta tag i det. Vid behov ska skolan tillsammans med eleverna ta fram förhållningsregler med krav på hänsyn till andra i skolan.

Eleverna ska ges möjligheter att diskutera och lära sig mer om olika perspektiv på personlig integritet, och hur vi som användare kan hålla kontroll över vår nätkommunikation.

Kameraövervakning i och kring skolans lokaler ska inte ske utan ett godkännande av eleverna, som beslutats i demokratiska former. Tidigare godkännande av eleverna ska kunna omprövas. Godkännandet ska gälla en specifik utformning av var kamerorna ska sitta, hur länge bilderna ska sparas och vem som ska ha tillgång till dem.

Integritetspolicyn gäller skolorganisationen. Rättsväsendet kan till exempel kräva tillgång till en elevs skåp eller lagrad information på ett datorkonto. Skulle det hända, ska eleverna informeras om vilka delar av integritetspolicyn som berörts.

– – – – –

Nån som har förslag på ändringar, fler saker som borde in? Nån lokalpolitiker som skulle vilja testa att lägga en motion, så vi får lite erfarenhet att bygga på? Nån ung vänstrare här som har bra koll på det elevfackliga kanske?

Kommunen skulle också på samma sätt besluta om integritetspolicy för sina anställda. Den enda fråga jag sett uppe på dagordningen hittills är filterfrågan. Det borde gå att hitta bra ingångar i TCO:s material om integritet i arbetslivet.

V-kongressen prioriterar integritet

Helgens kongress antog Vänsterpartiets valplattform för 2010, och slog fast att integritetsfrågan ska vara en av de fyra frågor vi prioriterar i valrörelsen. Hela integritetsdelen finns inklippt nedan. I debatten tror jag också polletten föll ner för många vilken sprängkraft det finns i integritetsfrågorna i arbetslivet. Piratpartiet har på grund av sin konstruktion varit oförmögna att ta tag i det arbetsrättsliga perspektivet, så det är naturligt att det blir Vänsterpartiets roll att spela.

Aron Mathiassons motion B178 föreslog en fördjupning av texten, där makten över IT-utvecklingen skulle bli en kärnfråga. Det är helt i linje med mycket av det jag skrivit tidigare, och ett bra initiativ. Trots det gjorde kongressen rätt i att avslå motionen. För att driva en sån linje nu i valrörelsen 2010 skulle det krävas ett annat parti (och en annan allmänpolitisk debatt). Vänstern kommer ta sig åt det hållet, tror jag, men det kommer behöva få ta lite tid. Det krävs att vi skaffar oss gemensamma erfarenheter från konkreta fajter, som kan knytas ihop till nya helhetsperspektiv.

Efter Facebookfrågan 2011, tekniköverföringsbråket 2012, Applenetstriden 2013, och andra filterdirektivet 2014 – då kommer användarnas rättigheter vara lika självklara för vänstern som arbetsrätten.

Två fina videohälsningar vi fick:

TPB-rättegången togs för övrigt upp i en motion till kongressen, B176, och kommenterades därför också i svaret från partistyrelsen:

”Formuleringen om orimliga straff handlar i första hand om redan avslutade rättsfall. Fallet med The Pirate Bay (TPB), som motionärerna avser, är lite mer komplicerat. Det de anklagas för är inte tillgängliggörandet i sig, utan medhjälp till tillgängliggörande, eftersom de fungerar som en sökmotor. Själva huvudbrottet, tillgängliggörandet av filerna, begås av privatpersoner. Med Vänsterpartiets förslag till lagstiftning, att det ska vara tillåtet att tillgängliggöra material så länge det inte sker kommersiellt, skulle huvudbrottet alltså inte längre vara ett brott. Därmed skulle inte heller TPB göra något olagligt. Det finns alltså inget konstigt i att förhålla sig kritisk också när polisen lägger enorma utredningsresurser på sidor som TPB, eller när de döms till 30 miljoner kronor i böter.”

– – – – – –

Saxat ur Vänsterpartiets valplattform 2010:

3. Rätten att få vara privat

Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.

 • Lämna Internettrafiken i fred
  Vänsterpartiet kräver att den så kallade FRA-lagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att begära ut personlig information om människors Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och musik.
 • Låt oss kommunicera i fred
  Det är inte vilken teknisk lösning vi använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet.
 • Inget snokande på jobbet
  Arbetsgivares metoder för att kontrollera och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.

IT i kommunalpolitiska program?

På många håll skrivs det kommunalpolitiska program inför valet, och jag vet att det här och var har väckts diskussioner om nätpolitik. Kan ni inte posta i kommentarerna, ni som vet att det är på gång nånstans?

Jesper Berglund plockar fram några av förslagen till skrivningar i Falkenbergs program på sin blogg. Ett av styckena ser ut så här:

Det allmänfinansierade ska vara allmännyttigt
Allt nyskapande av kunskap och kultur som finansieras med bidrag från kommunen skall så långt det är möjligt upptas och tillgängliggöras kostnadsfritt för allmänheten, både via Internet och de kommunala biblioteken.

Själv tycker jag det är en bra linje, men hur långt ska man dra det? På riksnivå tycker jag t ex att man skulle kunna diskutera att kräva CC-licensiering i filmavtalet, inte på en gång men säg 3 år efter att filmen släpps. Ju högre graden av skattefinansiering är desto lättare är det att försvara ett sånt krav. Konkret, i vilka av kommunernas kulturverksamheter skulle det kunna tillämpas?

Uppdatering: Malmö har också skrivit in bra saker efter en motion av Jonas Danielsson och Tilde Dahlqvist. De tar också upp frågan om öppen API. Kika in och läs!

Uppdatering 2: Några exempel från andra partier att kika på:

Sammanställning: v-motioner om fri programvara

Den här posten är tänkt att fyllas på allt eftersom, så posta fler exempel i kommentarerna!

Motioner från andra partier

Annat om kommuner och fri programvara

Kommunal nätpolitik i Norrköping

Idag var jag i Norrköping, inbjuden för att prata kommunal nätpolitik hos den lokala partiföreningen. Det blev ett väldigt kul möte, där alla lade sig i diskussionen och hade egna kommentarer. Efter att jag inlett om fri programvara och andra grundkoncept, ungefär som jag skrev i Röd Press, gick vi i på vad som skulle gå att göra på det kommunala planet.

Här är de idéer jag drog upp på mötet – inget revolutionerande, men de fungerade bra som stoff för diskussionen.

Se till att nätet används

 • etablera öppna, trådlösa nätverk
 • fri användning av bibliotekens nät, utan registrering
 • fri användning av skolnäten
 • kommunal wiki
 • demokratisera stadsplaneringen

Öppna standarder

 • kommunens dokument ska lagras i öppna standarder
 • kommunens hemsidor ska hålla sig till riktiga HTML-standarder
 • skapa interoperabilitet
 • bibliotekens tjänster ska inte kräva vissa program/DRM

Fri programvara

 • gå med i Open Sweden
 • all programvara som utvecklas med skattemedel borde släppas fri
 • gå stegvis över till fri programvara (OK med LOU)
 • skolorna strategiska
 • se till att IT-chefen kan fri programvara

Creative Commons

 • se över kommunens upphovsrättsskyddade verk
 • CC-licensiera undervisningsmaterial
 • använd wikipedia i undervisningen
 • låt biblioteken distribuera lokala CC-verk
 • biblioteken kan skaffa boktryckeri
 • pris till årets lokala CC-insats

Nåt särskilt jag missat? Ser fram emot fler punkter från er läsare, och vad Vänsterpartiet Norrköping till slut hittar på!

På mötet påmindes jag också om att jag av rent slarv underlåtit att CC-märka det jag skrivit här på bloggen. Det ska göras! Kopiering och remixning av listan ovan uppmuntras särskilt.